Skip to content

Podmiot leczniczy. Pomagamy od 1997 r.

Regulamin Zakupu Vouchera/Bonu Podarunkowego w Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika

§ 1

 1. Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia na eco papierze zapakowanego w eco kopertę.
 2. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika na konto: 96 1090 2398 0000 0001 4833 5783 Santander Bank Polska oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w stałej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 4. Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Data ważności Vouchera/Bonu nie może ulec wydłużeniu.
 5. Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika deklaruje, czy chce otrzymać Voucher/Bon.
 6. W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon.
 7. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.

§ 2

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 2. Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu, prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.
 3. W razie braku anulowania rezerwacji na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany.
 4. Klient, realizując Voucher/Bon zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher/Bon.
 5. Voucher/Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 6. Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.
 7. Vouchery/Bony podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 8. Vouchery/Bony podarunkowe na wybrane usługi nie mogą być wymienione na inne usługi z oferty Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika
 9. Vouchery/Bony podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów.
 10. Vouchery/Bony podarunkowe Voucher Biomedika uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów, z wyjątkiem usług zabiegów na skórę głowy i włosy.
 11. Vouchery/Bony podarunkowe TrichiSpa dotyczą wyłącznie usług związanych ze skórą głowy i włosami, realizowanych w ramach submarki Centrum Medycyny Biomedika – TrichSpa.

§ 3

 1. Sprzedaż Voucherów/Bonów jest prowadzona bezpośrednio w Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika. Można je również zakupić, składając zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.biomedika.pl, drogą mailową kontakt@biomedika.com.pl, w sklepie internetowym lub telefonicznie
 2. Płatność za Voucher/Bon kupiony bezpośrednio w Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika dokonywana jest przez Klienta gotówką, kartą lub blikiem.
 3. Za Voucher/Bon zamówiony przez internet, przyjmujemy płatność przelewem na konto:

  96 1090 2398 0000 0001 4833 5783 Santander Bank Polska . Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo.

 4. Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
 5. Opłatę za przesyłkę Vouchera/Bonu podarunkowego ponosi Kupujący.

§ 4

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w Centrum Medycyny i Trychologii Biomedika w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
 2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 5

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Biomedika Sp. z o.o. , ul. Księcia Witolda 15/10, 50-202 Wrocław, 530486060, kontakt@biomedika.com.pl
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

  a) realizacji Vouchera,

  b) rozliczenia i zafakturowania usług,

  c) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),

  d) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 4. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.

6. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.

7. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8.W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

§ 6

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe.